FAQ


De keuze voor een eenheid is sterk afhankelijk van de mogelijkheden om te meten en de praktische invulling daarvan. Meestal wordt beschikbaarheid uitgedrukt in minuten (tijd). Voor de prestatie wordt meestal de eenheid ‘aantal/minuut’ gebruikt. Voor kwaliteit wordt meestal ‘aantal’ gebruikt of een percentage van de totale productie.

De ideale OEE is per machine verschillend. Er kan geen standaard regel voor worden afgegeven. Er is wel een WCM-richtlijn die staat op 85% maar dat is lang niet altijd haalbaar en soms zelfs onwenselijk. Stel nu dat de beschikbaarheid 88% is, de prestatie 85% en de kwaliteit 99%, dan geeft dat een OEE van 74%. Stel nou dat we alles op alles zetten en het volgende bereiken: beschikbaarheid 97%, prestatie 98%, kwaliteit 85% en een OEE van 80,8%. Nu is de vraag of het wenselijk is dat de OEE gestegen is ten koste van de kwaliteit, van 99% naar 85%. De kans is groot dat de OEE-winst niet opweegt tegen het kwaliteitsverlies. Dat is een kwestie van rekenen of de maatregelen renderend zijn. De kracht van OEE zit in de weergave van de 3 getallen, beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. Doordat deze naast elkaar worden weergegeven is de onderlinge verhouding goed zichtbaar en kan bepaald worden waar verbeteren het meeste effect heeft.

Ja, dat kan zeker! OEE zegt niets over het behaalde rendement. Een hogere OEE hoeft niet per definitie meer winst op te leveren. In het voorbeeld bij vraag 2 kunnen de kosten van de kwaliteit wel eens behoorlijk op het resultaat drukken.

Normaal gesproken wordt door de machinebouwer een maximale ontwerpsnelheid afgegeven. Deze snelheid kan echter door slijtage op den duur lager komen te liggen. Indien men ervan overtuigd is dat de machine de maximale opgegeven snelheid niet haalt dient deze door middel van proeven te worden vastgesteld. Maar het kan ook zo zijn dat de snelheid door allemaal verbeteringen is verhoogd in de loop der jaren. Dan geldt altijd de hoogste snelheid.

De OEE dient ten minste gedurende een volledige dienst (8 uur) te worden gemeten. Daarnaast is de OEE een hulpmiddel om continue te verbeteren. Daarom is het raadzaam om de OEE op de belangrijke machines en lijnen continu te blijven meten.

Het is niet de bedoeling dat de OEE een foutengevoelige registratiemethodiek wordt. Het is alleen zinvol om gedetailleerd oorzaken te registreren wanneer daar aanleiding toe is. Als de storingen bijvoorbeeld 20% van de bedrijfstijd bedragen, dan is het zinvol om uit te zoeken waar die allemaal door worden veroorzaakt. Als dat slechts 1% is dan is dat veel minder belangrijk.

Wanneer er meerdere oplossingen voor de oorzaken zijn dan kan meestal het beste worden gekozen voor de meest eenvoudige en meest praktische oplossing. Tijdens een overleg is het zinvoller om 50 oorzaken globaal te bespreken en daarvoor eenvoudige oplossingen aan te dragen dan uren lang discussiëren over één oorzaak.

Een machine is productief wanneer die iets produceert. Productiviteit zegt niets over de geproduceerde producten.

Nee! De OEE kan nooit boven de 100% uitkomen. Wanneer dat wel het geval is, zit er gegarandeerd een fout in de registratie of in de prestatienorm. 100% x 100% x 100% = 100%.

In een OEE meetdefinitie wordt vastgelegd welke data men gaat verzamelen en waar het meetpunt komt te liggen voor de OEE meting. De meetdefinitie wordt gebruikt bij het inrichten van de OEE software. Een meetdefinitie kan ook ingezet worden om andere processen of studies vast te leggen voordat ze in software geïmplementeerd worden.

Met geplande verliezen wordt rekening gehouden, ongeplande verliezen gebeuren onverwachts. Bij geplande verliezen moet je bijvoorbeeld denken aan het ombouwen van een machine om een ander product te gaan produceren. Of een allergenen schoonmaak zoals in de voedingsmiddelenindustrie veel voorkomt. Ongeplande verliezen gebeuren op momenten dat de machine eigenlijk had moeten draaien. Bij deze verliezen moet je bijvoorbeeld denken aan: technische storing (de machine is kapot) of er is geen materiaal aanwezig, de planning ontbreekt waardoor je niet kunt starten, enzovoorts.

Alle activiteiten die er voor zorgen dat een machine niet aan het produceren is, noemen we binnen de OEE een niet waarde toevoegende activiteit of een verlies oorzaak. Het maakt niet uit of de activiteit gepland of ongepland is, de machine is niet aan het produceren en ook de geplande stilstanden tellen daarom mee. Dit doen we om ook zicht te kunnen houden op de geplande activiteiten. Hoewel ze nodig zijn om productie te kunnen draaien, mogen ze ook weer niet te lang duren.

Om machines binnen een bedrijf effectief te laten draaien, moeten alle afdelingen binnen een bedrijf met elkaar samenwerken. Een organisatorisch verlies is een verlies dat binnen de organisatie zelf ligt. De machine is technisch in orde, er staan operators aan de lijn om te produceren, maar toch ontbreekt er iets waardoor er niet geproduceerd kan worden. De planningsafdeling heeft bijvoorbeeld een fout gemaakt waardoor materialen naar een andere machine zijn gestuurd, of de verkeerde plano’s zijn besteld door de inkoopafdeling.

Met het meten van de OEE willen we inzichtelijk krijgen waar de verliezen van een machine zich bevinden. De meting is op basis van tijd. Tijd kwijt geraakt door een stilstand kun je niet meer inhalen omdat de machine nu eenmaal niet harder kan draaien van 100% van zijn kunnen.

Een eenvoudige vergelijking is een auto die maximaal 100 km/h kan rijden en 800 km moet rijden om bij zijn bestemming te komen. De versnellings- en afremverliezen daargelaten zou deze auto er 8 uur over doen om zijn bestemming te bereiken. Tijdens deze rit zal er een keer gestopt moeten worden voor een sanitaire stop, een etenspauze en er zal waarschijnlijk ook getankt moeten worden. De tijd die deze stops in beslag nemen kun je niet meer goed maken omdat de maximale snelheid van 100 km/h vast staat.

Bovenstaande is altijd voer voor discussies. Een operator wordt er vaak op afgerekend dat hij een bepaalde OEE niet haalt, een cijfer waar hij of zijn nauwelijks invloed op heeft. Aan de andere kant maken bedrijven soms gebruik van een lagere maximale snelheid om op die manier stilstand van de machine ‘goed’ te kunnen maken.

In theorie bepaalt de machinebouwer de norm snelheid van de machine. We noemen dit de nameplate capacity, afgeleid van het machine plaatje dat aanduidt wat de maximale snelheid van een machine is. In de praktijk zie je dat er een aantal manieren zijn om de snelheid van de machine te bepalen:

- NPC: Nameplate Capacity zoals opgegeven door de leverancier.
- BDR: Best Demonstrated Rate
- PS: Product Speed

De BDR wordt gebruikt als er gedurende de jaren verbeteringen aan een machine zijn aangebracht waardoor de maximale snelheid hoger is komen te liggen. Product Speed is een norm die in de theorie eigenlijk niet gehanteerd mag worden (het gaat immers over equipment, niet over producten) maar toch vaak gebruik wordt om het verschil in snelheid tussen producten op te kunnen vangen.

De OEE formule bestaat uit drie onderdelen. Beschikbaarheid, Prestatie en Kwaliteit. Om de OEE te berekenen, worden deze onderdelen omgerekend naar een percentage om ze vervolgens te vermenigvuldigen. De formule wordt dan:

Beschikbaarheidsgraad x Prestatiegraad x Kwaliteitsgraad = OEE percentage

Onderstaand worden de verschillende onderdelen van de berekening nog verder uitgewerkt.

De beschikbaarheid binnen de OEE gaat over de tijd die de machine gedurende een dienst geproduceerd heeft, kortom: draait hij of draait hij niet. De beschikbaarheid wordt uitgedrukt in een percentage. Heeft een machine tijdens een dienst van acht uur, zes uur geproduceerd dan is de beschikbaarheidsgraad:

(6 uur / 8 uur) x 100% = 75%.

Dit getal is alleen nog maar een graadmeter hoeveel tijd je verloren bent tijdens deze dienst, het zegt nog niets over waar de verliezen zich bevinden.

De prestatie zegt iets over de snelheid waarmee je machine gedraaid heeft. Dit wordt berekend aan de hand van de maximale snelheid van de machine en de tijd die je daadwerkelijk geproduceerd hebt. Als voorbeeld nemen we een machine die in een periode van 6 uur 540 producten gemaakt heeft. De maximale snelheid van deze machine ligt op 100 stuks per uur. Om de prestatiegraad te berekenen deel je het aantal gemaakte producten door het aantal dat je maximaal had kunnen maken. In dit voorbeeld:

(540 stuks / (6 uur x 100 stuks/uur)) x 100% = 90%

De machine heeft 10% van haar prestatie verloren. Dit kan gekomen zijn door korte onderbrekingen van de productie, de zogenoemde korte stops, of door het daadwerkelijk langzamer zetten van de machine.

De kwaliteit zegt iets over de hoeveelheid goede producten die je gemaakt hebt ten opzichte van het totaal aantal producten dat je gemaakt hebt. In deze berekening zitten alleen de producten die door de machine gaan, overig uitval of afval wordt hierin niet meegenomen. Wil je deze uitval en afvalstromen toch inzichtelijk maken, begin dan met het maken van een processchema waarin je alle materiaalstromen inzichtelijk maakt. Terug naar de OEE meting. Om de prestatie van een machine te meten delen we het aantal goede producten door het totaal aantal gemaakt producten. Als voorbeeld nemen we een machine die 540 stuks heeft geproduceerd, waarvan 486 stuks goed waren en de rest uitval. De berekening voor de prestatiegraad is dan als volgt:

(486 stuks / 540 stuks) x 100% = 90%

Het OEE cijfer van een dienst is niet heel erg belangrijk. Het laat zien hoe je de dienst hebt gedraaid en of je boven of onder de norm zit die voor deze machine is gedraaid. Belangrijker is hoe het OEE-cijfer zich over een langere periode gedraagt. Wordt dit cijfer langzaamaan hoger omdat we kleine verbeteringen doorvoeren, of wordt dit langzaamaan slechter? En waar komt dit dan door? Is het de beschikbaarheid waar we het in moeten zoeken, of hebben we veel last van prestatieverliezen? Een goede OEE tool laat je zien waar de verliezen zitten en met welke verbeteringen je aan de slag moet gaan.

Een korte stop is een korte onderbreking van de productietijd. Bij een handmatige meting op papier geldt voor een korte stop dat deze niet geregistreerd hoeft te worden als een stilstand, maar dat deze stops op een turflijst onder productie komen te staan. Met de introductie van real-time metingen zie je dat er steeds vaker voor wordt gekozen om de korte stops wel te verklaren. Voor de OEE berekening worden deze stops onder de prestatie geschoven. De duur van een korte stop is per bedrijf verschillend, het ene bedrijf vindt dat korte stops niet langer mogen duren dan twee minuten een ander bedrijf vindt weer dat korte stops maximaal vijf minuten mogen duren. De registratie van korte stops is belangrijk omdat deze laat zien waar de irritaties zitten voor de operators die met deze machine moet werken. Het verlies aan prestatie kan hiermee verklaard worden wat voorheen nergens zichtbaar was.

De prestatieverliezen binnen de OEE worden opgedeeld in twee hoofdcategorieën: korte stops (zie eerder artikel) en draaisnelheidsverliezen. Een draaisnelheidsverlies is een verlies kan gepland en ongepland zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw koeltunnel midden in een hete zomer minder capaciteit heeft waardoor het hele proces ervoor langzamer gezet moet worden. Het kan ook zijn dat de machine langzamer gezet moet worden omdat er minder of zeer onervaren operators aan de lijn staan om de machine te bedienen. Deze prestatieverliezen maken inzichtelijk waarom je de norm voor de prestatie niet haalt.

Dat ligt aan de machine waar de OEE meting op plaatsvindt. Als de machine manarm kan draaien, dat wil zeggen dat er geen mensen nodig zijn om producten te maken, zal pauze niet in de lijst met activiteiten meegenomen hoeven worden.

Is pauze een verlies? Jazeker, de machine is niet aan het produceren en alle activiteiten die er voor zorgen dat de machine niet aan het produceren is, rekenen we aan als verlies.

Onze software partners.


  • Pia Automation I Partner van OEE Specialist
  • SaMa Techniek I Partner OEE Specialist
  • Ksl Automation I Partner OEE-Specialist
  • Future Proof I OEE Specialist
  • HST consultancy
  • PS Advies & Support I Partner Oee-Specialist
BUY NOW